Tháng: Tháng Mười Một 2014

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài 2019

Thế nào công ty liên doanh Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCNVN hoặc là doanh …

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài 2019 Xem thêm »

Thành lập công ty Liên doanh có vốn nước ngoài theo luật Doanh nghiệp 2014

Thế nào công ty liên doanh Thành lập công ty liên doanh chính là doanh nghiệp liên doanh do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước ngoài và Chính phủ nước CHXHCNVN hoặc là doanh …

Thành lập công ty Liên doanh có vốn nước ngoài theo luật Doanh nghiệp 2014 Xem thêm »

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2013 – Quốc hội thông qua 2014

QUỐC HỘI Số: 66/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014                           LUẬT Kinh doanh bất động sản _________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kinh doanh bất động sản. Chương …

Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2013 – Quốc hội thông qua 2014 Xem thêm »

Scroll to Top