Ngày bình thường

Moät ngaøy bình thöôøng anh ñeán
Nhö chuyeän tình mình, hieån nhieân
Chaúng caàn roän raøng anh ñeán
Beân em ngoài raát töï nhieân
Moãi ngaøy theâm moät bình thöôøng
Cho em naéng vöøa öôm toùc
Nheï nhaøng thaät loøng ñaõ ñeán
Ñôïi chôø theâm chuùt rieâng tö
Töø töø thoâi cöù bình thöôøng
Ñôïi chôø laøm em chôø ñôïi
Khoâng moät ngaøy bình thöôøng ñeán
Hong ñaày naéng toùc vaøng khoâ
Cho em bình thöôøng sau tröôùc
Nhö töø khi bieát nhôù nhau
Cho em maët trôøi nho nhoû
Voâ tö taëng heát naéng loøng
  • Thơ của Chung

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top